NT multirange wide-band power supply

NT multirange wide-band power supply

Regular price £112.00 Sale

NT multirange wide-band power supply

Universal power supply 100 to 240 V, 50/60 Hz for inoLab®, 340i, 350i, 197i, 1970i, MultiLine® 34x0, 36x0.